Sözlük (Glossar)

Erstellt am 2020/10/19, Last modification: 2020/10/19 https://kinderkrebsinfo.de/doi/e8939

Bu bilgilendirmede kullanılan terimleri içeren tefsirli sözlük

A B Ç D E F G H I K L M N O P R S T Ü V W Y Z    all  

A
abdomen
abdominal
adenom
adyuvant
aids
AIDS
ailesel adenomatöz polipozis
akut
akut lenfoblastik lösemi
akut miyeloid lösemi
alfa-1-fetoprotein
ALK-geni
alkalin fosfataz
alkilleyiciler
allel
allojenik kemikiliği nakli
ambulant
ameliyat
amino asit
anamnez
anemi
Ann-Arbor sınıflama sistemi
antibiyotik
antiemetik
antijen
antikor
apopitoz
ara beyin
aşı
astrositom
ayrışma
ayrışmamış
ayrışmış

B
B semptomlari
B-lenfositler
bağışıklık sistemi
bağışıklık sistemi bozukluğu
bakteriler
Beckwith Wiedemann sendromu
beyin
beyin epifizi
beyin omurilik sıvısı
beyin sapı
beyin tümör
beyin ventrikülü
beyin zarları
beyincik
beyincik köprücük açısı
beyincik zarı
bilgisayarli tomografi
bıngıldak
biyopsi
Bloom sendromu
böbrek yetmezliği
böbreküstü bezi dokusu
bolus
brakiterapi
broviac kateteri
büyük beyin

C
canlı aşı

Ç
çapraz deneme
çocuk onkologu

D
damar
delesyon
Denys Drash sendromu
destek tedavisi
diyafram
diyagnostik
DNA
Down sendromu
drenaj
DSÖ
DSÖ sınıflaması

E
ekokardiyografi
elektroensefalografi
elektrokardiyografi
elektromanyetik
embolizasyon
embriyonal
embriyonal gelişme
endoskop
enfeksiyon
enjeksiyon
enzim
epigenetik
epilepsi
epitel doku
Epstein-Barr virüsü
ergenlik
eritropoeitin
eritrosit
eritrositler

F
Fanconi anemisi
feokromasitoma
fiziksel muayene

G
G-CSF
gen
gen ürünü
genetik
germinal bezler
germinal hücre
glia hücreleri
glioblastom
gliom
Gorlin-Goltz sendromu
görüntüleme yöntemleri
göz kapağı ekimozu
GPOH
granülosit
granulositler
Gray

H
hamartom
hemanjiyoendotelyom
hemanjiyom
hematokrit
hemoglobin
herpes zoster virüsü
herpes-simpleks virüsleri
hickman kateteri
hidrosefali
hiperlökositoz
Hippel-Lindau sendromu
histoloji
histolojik
HIV
Hodgkin lenfomu
Horner sendromu
hücre

I
idrar
idrar torbası kateteri
immün
immunhistolojik
immünolojik
immunoterapi
indikasyon
infüzyon
intratekal
intratekal kemoterapi uygulaması
intravenöz
ışın tedavisi
iskelet sintigrafisi

K
kafa arka çukuru
kalıtsal kanser sendromları
kan grubu
kan kök hücreleri
kan kültürü
kan nakli
kan pıhtılaşması
kan plazması
kan tablosu
kansere yatkınlık yaratan sendromlar
karsinom
katekolaminler
kateter
kemik iliği
kemik iliği biyopsisi
kemik iliği ponksiyonu
kemoterapi
kızamık
kök hücre nakli
kök hücreleri
kontrast madde
kortikosteroid
kreatinin
kriyoterapi
kromozom
kromozomlar
küratif

L
laktat dehidrojenaz
laparoskopi
laparotomi
lazer tedavisi
lenf düğümleri
lenfatik sistem
lenfoblastlar
lenfom
lenfositler
Li-Fraumeni sendromu
likör
lökopeni
lökositler
lomber ponksiyon
lösemi
Louis-Bar sendromu

M
makrosefali
manyetik rezonans tomografi
mediastinoskopi
mediastinum
medulloblastom
merkezi sinir sistemi
merkezi toplardamar kateteri
metafiz
metastaz
metastaz oluşturma
mezenkim
MIBG sintigrafisi
MIBG tedavisi
mikroskop
moleküler
moleküler genetik
moleküler genetiksel
monoklonal antikor
monositler
monozomi 7
Morbus Hirschsprung
morfin
morfolojik
MSS
MSS tümörü
mukozit
mutasyon
MYCN amplifikasyonu

N
narkoz
nekroz
Non-Hodgkin Lenfoma
nöro spesifik enolaz
nöroblastom
nöroektoderm
nörofibromatozis
nörolojik
nöroşirürji
nötropeni
nükleer tıp

Ö
ödem

O
odyometri
oftalmolojik

Ö
ölü aşı

O
Ommaya rezervuarı
omurilik
onkolog
opiyatlar
opsomiyoklonus ataksi sendromu

Ö
öpücük hastalığı

O
oral
orta beyin
osteosarkom
otolog
otolog kök hücre nakli
otonom sinir sistemi

P
Paget hastalığı
palyatif
palyatif tedavi
parenteral
patolog
periferik sinir sistemi
peteşi
Peyer-Plakları
Philadelphia kromozomu
polioma virüsü
ponksiyon
port kateteri
pozitron emisyon tomografisi
preoperatif
primer tümör
primitif
prognoz
prognoz faktörleri
protein
protozon

R
rabdomiyosarkom
radyasyona maruz kalma
radyoaktif
radyoaktif ışınlar
radyolog
radyoterapi
randomizasyon
rehabilitasyon
remisyon
retinoblastom
retinoblastom geni
retinoik asit
rezidiv
Rickham rezervuarı
röntgen
röntgen ışınları

S
sara nöbeti
sarkom
savunma meknizması
sedimentasyon
sempatik sinir sistemi
semptom
shunt
sinir dokuları
sinir hücreleri
sinir sistemi
sintigrafi
SIOP
sistemik
sitogenetik
sitolojik
sitomorfolojik
sitoredüktif
sitostatik
solid
solid tümör
stereotaktik
su çiçeği
su kafası

T
T-lenfositler
tam narkoz
tedavi iyileştirme araştırmaları
timus bezi
tirozin kinaz
topoizomeraz inhibitörleri
transfüzyon
translokasyon
transplantasyon
trombosit
trombositler
trombositopeni
trombositoz
trunkus sempatikus
tuberöz skleröz
tümör
tümör baskılayıcı gen
tümör belirteçleri
tümör lizis sendromu
Turcot sendromu

U
ultrasonografi
Undine sendromu

Ü
üre
ürik asit

V
ventrikel drenajı
ventrikulo-peritoneal shunt (sant)
virüs
virüsler
vitaminler

W
WAGR sendromu
Werner sendromu
Wilms tümör geni
Wilms tümörü
Wiskott-Aldrich sendromu

Y
yatılı hasta
yüksek doz kemoterapi
yumuşak doku
yumuşak doku sarkomu

Z
zona hastalığı